คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอย้ายออกนักเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอลาออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.

การขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ-ซ้ำชั้นในสังกัด สพฐ.

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.

การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ในสังกัด สพฐ.

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com