ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวังสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

ฝ่ายบริหาร

k-f

นายสมพร  บนขุนทด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

k-s

นายประเสริฐ  กำเนิดศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ac copy   ครูช่วงชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)

k-jim

นางพัชรา  ไตรรัตน์

ค.บ. ปฐมวัย

 

นางสาวเอมมิกา  รอดแล้ว

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

   

ac    ครูช่วงชั้นที่ 1

k-yung

นางสาวพยุง  กระต่ายทอง

กศ.ม. บริหารการศึกษา

k-noi

นางจิราภรณ์  เกษประทุม

ค.บ. การประถมศึกษา

 

นางสาวภวิศา  คำรักษ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวประกายดาว  บุญเชิด

ค.บ. ภาษาไทย

thai    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

k-poo

นางสาวจักรทิพ  คนสนิท

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวสิริยากร  สุโพธิ์

ศศ.บ. ภาษาไทย

math    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น

ค.บ.คณิตศาสตร์

 

นางสาวปรัชชาวดี

ค.บ. คณิตศาสตร์

   

sci    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 

นางสาวรัตนาพร  ทองขาว

วท.บ. เคมี

   

soc    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

kru-sorn-580320

นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

 

health    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพละศึกษา

k-mor

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

 

 

art    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 

นายเจษฎา  อิ่มอยู่

ศ.บ. นาฎศิลป์

tech    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

k-tik

นางสาวคันธนา  กาวิวาส

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

eng    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

k-yos

นายสมยศ  ขัดคำวงศ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวขวัญชนก  พิเชษฐ

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

sp    การศึกษาพิเศษ

 

นางสาวอนันยกุล  ทั่งโต

ครูพี่เลี้ยง 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com