ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวังสุโขทัย
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1

ฝ่ายบริหาร

k-f

นายสมพร  บนขุนทด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

k-s

นายประเสริฐ  กำเนิดศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

 

 

ac copy   ครูช่วงชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)

k-jim

นางพัชรา  ไตรรัตน์

ค.บ. ปฐมวัย

k-tarn

นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

k-luddawan

นางสาวลัดดาวัลย์  ขาวทุ่ง

คบ. การศึกษาพิเศษ

 

 

ac    ครูช่วงชั้นที่ 1

k-yung

นางสาวพยุง  กระต่ายทอง

กศ.ม. บริหารการศึกษา

k-tikpatta

นางภัทรา  แก่นยิ่ง

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

k-noi

นางจิราภรณ์  เกษประทุม

ค.บ. การประถมศึกษา

ครูบอง1

นางสาวสรยาลักษณ์ ปานดำ

ค.บ. การประถมศึกษา

 

 

thai    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

k-poo

นางสาวจักรทิพ  คนสนิท

ค.บ. ภาษาไทย

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c1

นางสาววิลาวัลย์  ท้วมทอง

กศ.บ. การศึกษา

 

 

math    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

k-terd

นายเทิดชัย  นิลนนท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

k-nanticha

นางนันทิชา  หมู่โยธา

วท.บ. เคมี

ครูแพท1

นางสาววิจิตรา  โยธาทูล

ค.บ. คณิตศาสตร์

 

 

sci    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

k-dum

นางสาวสังเวียน  แก้วหนู

กศ.ม. บริหารการศึกษา

k-tu-y

นางสาวสิวตตา  พุ่มไม้

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

soc    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

kru-sorn-580320

นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

โทร. 081-037-8160

ครูตู่1

นายชัยวัฒน์  วิริยะบัณฑิต

ค.บ. สังคมศึกษา

 

health    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพละศึกษา

k-mor

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

เยาวพา1

นางสาวเยาวพา  โพธิ์ทอง

ค.บ. พลศึกษา

 

 

art    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

k-nart

นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร

ศ.บ. ศิลปกรรม

 

 

tech    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

k-tik

นางสาวคันธนา  กาวิวาส

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

 

eng    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

k-yos

นายสมยศ  ขัดคำวงศ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูไอ1

นางสาวภวิศา  คำรักษ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

 

 

sp    การศึกษาพิเศษ

ครูนุ่น1

นางสาวชนิศา  ครุธโม

ครูพี่เลี้ยง 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com