ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวังสุโขทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1

ฝ่ายบริหาร

นายพรมเมศร์  โดนดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ac copy   ครูช่วงชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)

k-jim

นางพัชรา  ไตรรัตน์

ค.บ. ปฐมวัย

 

นางสาวเบญญภา  สำอางกิจ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

   

ac    ครูช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

นางจิราภรณ์  เกษประทุม

ค.บ. การประถมศึกษา

 

นางสาวสาธิยา ปันใจ

ค.บ. ภาษาไทย

 

นายปฏิพัทธ์  ไม้ลำดวน

วท.บ.สาธารณสุข  

 

นางสาวทิพย์จุฑา  แดงพัด

ค.บ. การประถมศึกษา

thai    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

k-poo

นางสาวจักรทิพ  คนสนิท

ค.บ. ภาษาไทย

 

นายพงศธร  มาตราช

ค.บ. ภาษาไทย
 
 

math    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น

ค.บ.คณิตศาสตร์

 

นางสาวปรัชชาวดี

ค.บ. คณิตศาสตร์

   

sci    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวคันธนา กาวิวาส

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

นางสาวรัตนาพร  ทองขาว

วท.บ. เคมี

soc    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

health    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพละศึกษา

k-mor

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

 

นายปฏิพัทธ์  ไม้ลำดวน

วท.บ. สุขศึกษา

art    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 

 

tech    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

k-tik

นางสาวคันธนา  กาวิวาส

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

eng    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

   

นางสาวขวัญชนก  พิเชษฐ

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวศิริรัตน์ บุญแตง

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

sp    การศึกษาพิเศษ

 

นางสาวอนันยกุล  ทั่งโต

ครูพี่เลี้ยง 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

นายณัชวิน  คงแย้ม

ค.บ. สังคมศึกษา 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com