ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวังสุโขทัย
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1

ฝ่ายบริหาร

k-f

นายสมพร  บนขุนทด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

k-s

นายประเสริฐ  กำเนิดศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

ac copy   ครูช่วงชั้นอนุบาล (ปฐมวัย)

k-jim

นางพัชรา  ไตรรัตน์

ค.บ. ปฐมวัย

k-tarn

นางสาวปรียาภา  อาคมวัฒนะ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสุภานี  สุขเกษม

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

ac    ครูช่วงชั้นที่ 1

k-yung

นางสาวพยุง  กระต่ายทอง

กศ.ม. บริหารการศึกษา

k-tikpatta

นางภัทรา  แก่นยิ่ง

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

k-noi

นางจิราภรณ์  เกษประทุม

ค.บ. การประถมศึกษา

นางสาวประกายดาว  บุญเชิด

ค.บ. ภาษาไทย

thai    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

k-poo

นางสาวจักรทิพ  คนสนิท

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวสิริยากร  สุโพธิ์

ศศ.บ. ภาษาไทย

math    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น

ค.บ.คณิตศาสตร์

 

นางสาวปรัชชาวดี

ค.บ. คณิตศาสตร์

sci    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

k-dum

นางสาวสังเวียน  แก้วหนู

กศ.ม. บริหารการศึกษา

นายเทิดชัย  นิลนนท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

soc    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

kru-sorn-580320

นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

health    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพละศึกษา

k-mor

นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

 

art    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

k-nart

นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร

ศ.บ. ศิลปกรรม

tech    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

k-tik

นางสาวคันธนา  กาวิวาส

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

eng    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

k-yos

นายสมยศ  ขัดคำวงศ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวขวัญชนก  พิเชษฐ

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

sp    การศึกษาพิเศษ

นางสาวอนันยกุล  ทั่งโต

ครูพี่เลี้ยง 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com