ข้อมูลโรงเรียน

 วิสัยทัศน์

“นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา

โรงเรียนได้มาตรฐาน  ใช้คุณธรรมนำความรู้

อยู่อย่างพอเพียง   ยึดมั่นประชาธิปไตย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พร้อมพัฒนางานอาชีพ”

พันธกิจ

ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

กลยุทธ์

นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และรู้เท่าทันสถานการณ์รอบตัว

นโยบายของโรงเรียน

1. พัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2.ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความรู้และใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตเป็น
3. จัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิบัติการเรียนรู้ เน้นเด็กเป็นสำคัญ
4. ปฏิรูปการสอนของครู และการบริหาร
5. การบริหารงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายนอก
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
8.ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนการสอน 9. เร่งปลูกฝังคุณธรรมที่พึ่งประสงค์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
10. นโยบาย การประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก

ประวัติโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

                โรงเรียนบ้านปาก คลองร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารยกพื้นสูง มุงสังกะสี ตีฝา 3 ด้าน กว้าง 4 วา ยาว 6 วา ได้เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีครู 1 คน ชื่อ นายสมใจ บุญเม่น มีนักเรียนทั้งหมด 53 คน โดยแยกสาขามาจากโรงเรียนวังตะคร้อ

อาคาร1(อาคารแบบป.1ฉ.1)มี 2 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1

อาคาร1(อาคารแบบป.1ฉ.1)มี 2 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1

               เมื่อปีงบประมาณ 2516 สร้างอาคารเรียน ป.1ฉ.(อาคาร 1) 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน ยกพื้นสูงและได้ครูเพิ่มอีก 1 คน รวมมีครูทั้งหมด 2 คน ต่อมาได้ขยายเขตบริการพื้นที่การศึกษาให้กว้างขึ้น แล้วล้อมรั้วรอบบริเวณโรงเรียนได้หนึ่งด้านครึ่ง เป็นรั้วไม้ สูง 7 เมตร เสาหน้าสี่ ตีเคร่า 3 ตัว โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน

               ปี พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู 4 หลัง และแทงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 14 เมตร งบประมาณ 80,000 บาท และสร้างอาคารเรียน ป.1 ข. (อาคาร 2) 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน ยกพื้นสูง โดยทหารเป็นผู้สร้างให้ทั้งอาคาร 1และอาคาร 2   ปี พ.ศ. 2519 สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และทหารสร้างรั้วไม้ระแนง มอบให้โรงเรียน คิดเป็นค่าไม้ระแนง 2,000 บาท โดยร่วมกับผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่ที่ 6 ต.วังตะคร้อ ทาสีป้ายชื่อโรงเรียนใหม่

อาคาร 2 (อาคารแบบ ป.1ข.1 ) มี 2 ห้อง    ใช้เป็นห้องเรียนชั้นป.2และต่อเติมอีก2 ห้อง    ใช้เป็นห้องประชุมครูและห้องพยาบาล

อาคาร 2 (อาคารแบบ ป.1ข.1 ) มี 2 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นป.2และต่อเติมอีก2 ห้อง
ใช้เป็นห้องประชุมครูและห้องพยาบาล

               ปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนถึงชั้น ป.5 รวมมี 5 ชั้นเรียน มีนักเรียน 118 คน

               ปี พ.ศ. 2521 สร้างห้องน้ำ นักเรียน 1 หลัง มี 3 ห้อง เป็นเงิน 9,000 บาท และเปิดสอนครบถีงประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.1 – ป.6)

อาคาร 4 ( อาคารแบบสปช.104/29) มี 8 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.4 ป.5 และชั้น ม.1 - ม.3

อาคาร 4 ( อาคารแบบสปช.104/29) มี 8 ห้อง
ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.4 ป.5 และชั้น ม.1 – ม.3

               ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104 (อาคาร 3) ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 567,000 บาท และอาารเอนกประสงค์ แบบ 201 1 หลัง เป็นเงิน 324,000 บาท มีครู 6 คน นักเรียน 249 คน และสร้างบันไดของอาคารเรียน ป.1 ฉ. ใหม่ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครูใหญ่ในขณะนั้น เป็นเงิน 7,000 บาท

               ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณในการสร้าง ห้องน้ำ 1 หลัง 4 ห้อง เป็นเงิน 35,000 บาท มีครูทั้งหมด 15 คน นักเรียน 285 คน

               ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณในการสร้าง ห้องน้ำ 1 หลัง 4 ห้อง เป็นเงิน 40,000 บาท มีครูทั้งหมด 14 คน นักเรียน 347 คน

              ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณในการสร้าง บ้านพักครู เรือนแถว แบบ 303/2528 จำนวน 4 หน่วย เป็นเงิน 712,000 บาท มีครูทั้งหมด 15 คน นักเรียน 337 คน

อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201 ใช้ในการประชุม และรับประทานอาหารของนักเรียน เพราะโรงเรียนยังขาดแคลนโรงอาหาร

อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201 ใช้ในการประชุม
และรับประทานอาหารของนักเรียน
เพราะโรงเรียนยังขาดแคลนโรงอาหาร

               ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณในการสร้าง แทงค์น้ำฝน แบบ ฝ.33 เป็นเงิน 35,000 บาทและเรือนเพาะชำ 1 ที่ เป็นเงิน 15,000 บาท มีครูทั้งหมด 17 คน ไปช่วยราชการ 1 คน เหลือ 16 คน มีนักเรียน 351 คน

               ปี พ.ศ. 2531 มีครูทั้งหมด 15 คน นักเรียน 340 คน

อาคาร 5( อาคารแบบสปช.105/29) มี 8 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้น อนุบาล3ห้อง ห้อง ป.3/2 ห้อง ป.6 วิทยาศาสตร์ ห้องSound Lab และห้องเก็บสื่อการเรียนรู้

อาคาร 5( อาคารแบบสปช.105/29) มี 8 ห้อง
ใช้เป็นห้องเรียนชั้น อนุบาล3ห้อง ห้อง ป.3/2
ห้อง ป.6 วิทยาศาสตร์ ห้องSound Lab และห้องเก็บสื่อการเรียนรู้

               ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29(อาคาร 4) ขนาด 8 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 15 คน มีนักเรียน 371 คน

               ปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกในจังหวัดสุโขทัย โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 23 คน มีครูทั้งหมด 17 คน นักเรียน 410 คน

               ปีพ.ศ. 2534 เปิดโครงการนำร่องยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 โดย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 26 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน 23 คน และมีครูทั้งหมด 18 คน นักเรียน 435 คน

                ปี พ.ศ. 2535 เปิดโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 มีครูทั้งหมด 22 คน ไปช่วยราชการ 1 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน และมีนักเรียน 543 คน

                ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณในการสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม และสร้างห้องน้ำ แบบ สปช. 601/ 26 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง มีครูทั้งหมด 24 คน ไปช่วยราชการ 1 คน นักเรียน 543 คน โดยชั้น ม. 1 มี 80 คน ชั้น ม. 2 มีนักเรียน 31 คน ชั้น ม. 3 มีนักเรียน 21 คน

                ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบ สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ม.3 มีนักเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2537 จำนวน 572 คน มีครูทั้งหมด 28 คน ไปช่วยราชการ 1 คน และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 1 คน รวมมีครู ทั้งหมด 29 คน

                ปี พ.ศ. 2538 มีครูทั้งหมด 29 คน ไปช่วยราชการ 1 คน และมีนักเรียน 563 คน

                ปี พ.ศ 2539 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (อาคาร 5) จำนวน 8 ห้องเรียน และสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม มีครูทั้งหมด 25 คน ไปช่วยราชการ 1 คน และมีนักเรียน 572 คน โรงเรียนได้ทำปริมาณงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง จากเดิมตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และจากเดิมตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยนายพินิจ โพธิ์นิยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนแรก และโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

                ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย ให้เป็นโรงเรียนแกนนำเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล โดยใช้ผลงานดีเด่นเป็นปีแรก   ต่อมา นายเยื้อน ใยดี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีนี้มีครู 23 คน มีนักเรียน 550 คน

                ปี พ.ศ. 2541 มีครู ทั้งหมด 22 คน มีนักเรียน 638 คน

                ปี พ.ศ. 2542 ได้จัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1 – 2 และป.1 – ม.3 นายศักดา เรืองศิรรักษ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายยนต์ อิ่มเที่ยง และนายสุนทร จันทร์โทน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูทั้งหมด 25 คน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านวังไทร 1 คน มาช่วยราชการ 1 คน ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 1 คน ครูอัตราจ้าง 6 คนและมีนักเรียน 607 คน

                ปี พ.ศ. 2543 มีครูทั้งหมด 25 คน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านวังไทร 1 คน มาช่วยราชการ 1 คน ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 1 คน ครูอัตราจ้าง 6 คนและมีนักเรียน 607 คน ปี พ.ศ. 2544 อบต. วังตะคร้อ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ แต่ขอใช้สถานที่ที่โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นายบุญชู คำรักษ์และนายมานพ เจริญให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูทั้งหมด 24 คน ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านวังไทร 1 คน มาช่วยราชการ 1 คน ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คนและมีนักเรียน 610 คน

                ปี พ.ศ. 2545 มีครูทั้งหมด 22 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน และมีนักเรียน 528 คน นักการภารโรง 1 คน

                ปี พ.ศ. 2546 เมื่อต้นปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เปลี่้ยนหลังคาอาคารเรียน หลังที่ 1และ 2 เนื่องจากประสบวาตภัย โดยได้รับงบประมาณพิเศษเร่งด่วนเป็นจำนวน 102,000 บาท และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร 1 และ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นเงิน 90,000 บาท มีครูทั้งหมด 22 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และมีนักเรียน 508 คน นักการภารโรง 1 คน

               ปี พ.ศ. 2547 มีครูทั้งหมด 22 คน ครูอัตรจ้าง 2 คน และมีนักเรียน 509 คน นักการภารโรง 1 คน นายบุญชู คำรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมไปช่วยราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่ 370 /2547 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2547

               ปี พ.ศ. 2548 มีครูทั้งหมด 23 คน พนักงานราชการ 2 คน และมีนักเรียน 465 คน นักการภารโรง 1 คน วันที่ 10 ตุลาคม 2548 นายสมบูรณ์ เทพคำ ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน มีนายบุญชู คำรักษ์ เป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน บ้านปากคลองร่วม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548   นายภาณุพงศ์    ธนูสาร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About the Author

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com