กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 563 โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ และการแข่งขันวาดภาพระบายสี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana