กิจกรรม “เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 1 โดยได้นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยของนักเรียน ฝึกความอดทน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา

ภาพ : นางสาวปรัชชาวดี วังสาย / นางสาวคันธนา กาวิวาส

ข่าว : นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana