การประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana