คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม  ได้ร่วมตกแต่งเทียน และนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดปากคลองร่วม (ศรัทธาธรรม) วัดใหม่ปากคลองร่วม วัดป่าปากคลองร่วม

  การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ข่าว นางสาวคันธนา กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana