การประชุมมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม นำโดย นายสมพร บนขุนนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 นำเสนอนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่าน รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

ภาพ / ข่าว : นางสาวคันธนา  กาวิวาส

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About kantana