คำสั่งเลขที่ 004/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงาน (ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคาร 4)

ด้วย โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน(อาคาร4) จำนวน 1 รายการ ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 34 (1) (7) และข้อ 37 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546   สั่ง ณ วันที่   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  จึงแต่งตั้งบุคคลผู้ทีรายนามข้างท้ายนี้ดำเนินการ

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย

  1. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์    ตำแหน่ง ครู คศ.1         ประธานกรรมการ
  2. 2. นายสมยศ ขัดคำวงศ์            ตำแหน่ง ครู คศ.3        กรรมการ
  3. นางสาวคันธนา กาวิวาส           ตำแหน่ง ครู คศ.2        กรรมการ

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาล      ตำแหน่ง ครู คศ.3        ประธานกรรมการ
  2. นายอำนาจ       ฟองเพ็ชร      ตำแหน่ง ครู คศ.1         กรรมการ
  3. นายเทิดชัย        นิลนนท์        ตำแหน่ง ครู คศ.1        กรรมการและควบคุมงาน

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัดและเกิดผลดีแก่ทางราชการอย่างสูงสุดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สั่ง   ณ   วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ – คำสั่งเลขที่ 004/2558

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com