ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (อาคาร4)

pr-energy

 

ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (อาคาร4)

ประจำปีงบประมาณ 2558

—————————————-

ด้วย โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1          ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน(อาคาร4) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 187,500 บาท ดังนี้

  1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน(อาคาร4) จำนวน 1 ชุด

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ณ วันประกาศสอบราคา
  5. ไม่เป็นผู้ที่กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

 

กำหนดยื่นซองในการสอบราคาในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 098-764-0068 หรือ 098-638-9742 หรือ 091-381-1505 ในวันและเวลาราชการหรือดูประกาศได้ที่ www.gprocurement.go.th และเว็บไซด์ www.obec.go.th หรือเว็บไซด์โรงเรียน
บ้านปากคลองร่วม www.pkr.in.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

About Jeeraphong Phophan

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รักเทคโนโลยี ชอบอ่านข่าวการศึกษา แปลข่าวไอที เป็นแอดมินเว็บไซต์ www.krui3.com